Jun 1, 2008

Case C 268/06, Impact

Ukoliko nacionalno pravo sadrži pravno pravilo koje zabranjuje retroaktivnu primjenu propisa, nacionalni sud koji odlučuje o odluci o povredi nacionalnog prava koje provodi direktivu ima obavezu dati odredbama takvog provedbenog propisa retroaktivni učinak do dana kada je direktiva morala biti prenesena u nacionalno pravo, ali samo ukoliko nacionalno pravo sadrži naznaku da bi takvi provedbeni propisi mogli imati retroaktivni učinak.

Više na ECJ Blogu

1 comment:

Anonymous said...

dali se ta direktiva odnosi i na kazneno zakonodavstvo države članice?