Jul 19, 2008

Oršuš protiv Hrvatske

17. srpnja 2008. Europski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Oršuš i drugi protiv Hrvatske. Zanimljivo, ESLJP je odstupio od svoje ranije prakse Velikog vijeća u predmetu D.H. protiv Češke, te se vratio shvaćanju da je namjera konstitutivni element diskriminacije. Također, više se ne spominje koncept posredne (indirektne) diskriminacije niti "disparate impact."

ESLJP je potpuno zanemario pravilo o prebacivanju tereta dokaza koje je Veliko vijeće postavilo kao standard u predmetu D.H. protiv Češke. U Oršuš protiv Hrvatske ponovno se teret dokaza stavlja diskriminiranoj strani.

Ovakav pristup ozbiljno dovodi u pitanje vjerodostojnost ESLJP i njegovu spremnost da svoje standarde zaštite od diskriminacije digne na razinu koja je već ostvarena u Europskoj uniji.

Prema praksi iz D.H. i uobičajenoj praksi Suda EU pravna analiza bila bi ovakva:

  • Postoji li različito postupanje prema osobama u istoj ili usporedivoj situaciji koje se može okarakterizirati kao izravna diskriminacija?
  • Ukoliko ne postoji izravna diskriminacija, postoji li posredna diskriminacija (de facto diskriminacija, disparate impact)?
  • Ako postoji posredna diskriminacija teret dokaza prebacuje se na državu koja mora opravdati mjeru objektivnim razlozima koji se ne temelje na spornoj klasifikaciji (rasa, spol, itd.).
  • Može li država naći valjano opravdanje (legitimni cilj) za mjere koje dovode do posredne, de facto diskriminacije?
  • Ako može, državna mjera nije diskriminatorna, ako ne može, mjera je diskriminatorna.

Link na sažetak presude Oršuš protiv Hrvatske


1 comment:

Anonymous said...

Very Interesting!
Thank You!