Jul 19, 2008

Direktiva 2000/78/EC odnosi se i na zabranu izravne diskriminacije roditelja čije je dijete hendikepirano

U predmetu C-303/06 S. Coleman v Attridge Law and Steve Law Europski sud odlučio je da navedenu direktivu valja interpretirati na način da se zabrana izravne diskriminacije koju propisuje ne ograničava samo na osobe koje su same hendikepirane.

Kada poslodavac prema zaposleniku koji nije sam hendikepiran postupa lošije nego što postupa, ili je postupao, ili bi postupao prema nekom drugom zaposleniku u usporedivoj situaciji, te kada se utvrdi da je manje povoljno postupanje prema tom zaposleniku zasnovano na činjenici da ima hendikepirano dijete, za kojega se brine prvenstveno taj zaposlenik, takvo je postupanje suprotno zabrani izravne diskriminacije propisanoj tom Direktivom.


No comments: