Jun 6, 2012

Podsjetimo se na analizu učinaka zakona donesenih za vrijeme ministra Primorca


Nacrt prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i pravno uređenje stručnih kvalifikacija u EU
Siniša Rodin

Uvod
Nacrt prijedloga Zakona o visokom obrazovanju (dalje u tekstu: Nacrt) u nekoliko svojih odredaba uređuje uvjete za stjecanje stručnih kvalifikacija, te kriterije za priznavanje kvalifikacija stečenih prema propisima koji više nisu na snazi. Riječ je o odredbama Čl. 28, 30, 32, 34, 46, 57 i 96. Nacrt slijedi već postojeća zakonska rješenja, uvedena izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz srpnja 2004., prema kojima se, po sili zakona, nekadašnje četverogodišnje postsekundarno obrazovanje i njime stečene kvalifikacije, izjednačavaju s kvalifikacijama koje se danas stječu temeljem  petogodišnjeg postsekundarnog obrazovanja.
Osnovna je tvrdnja koja se u ovoj analizi zastupa jest da, iako, samo po sebi, takvo zakonsko uređenje strukture visokoškolskog obrazovanja i kvalifikacija koje se stječu u njegovim pojedinim ciklusima nije u suprotnosti s europskim kvalifikacijskim okvirom, ali da način na koji je visoko obrazovanje strukturirano i zakonske pretpostavke stjecanja kvalifikacija, ograničavaju slobodu pružanja usluga, slobodu poslovnog nastana i slobodu kretanja radnika na zajedničkom tržištu Europske unije, te da su stoga suprotne pravu EU.

Analiza pojedinih odredbi Nacrta
Čl. 28  i 30 ZVO

U pogledu uzajamnog priznanja kvalifikacija relevantne su odredbe Čl. 28(1) i 30(1) Nacrta. Rečene odredbe glase:

28 (1) Prijediplomski studij osposobljava studente za stručni rad i zapošljavanje na određenim stručnim poslovima, uz istodobnu pripremu za nastavak studija na diplomskoj razini.

30 (1) Sveučilišni diplomski studij osposobljava studente za visokostručni rad, omogućujući im stjecanje odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija kao pretpostavki za zapošljavanje u struci, uz istodobnu pripremu za nastavak znanstvenog usavršavanja.

Iz ovih odredaba jasno proizlazi da kvalifikacije koje su stečene na prijediplomskom studiju (Bachelor) nisu pune kvalifikacije, odnosno, da se nakon trogodišnjeg, pa čak niti četverogodišnjeg visokoškolskog obrazovanja ne stječe puna kvalifikacija, već se ona stječe tek završetkom diplomskog studija (master).

Suprotno tome, Direktiva 2005/36/EC propisuje pretpostavke za mobilnost definirajući razinu i obujam kvalifikacija u Čl. 11. Za visokoškolsko obrazovanje relevantne su slijedeće odredbe Čl. 11.:

(d) a diploma certifying successful completion of training at post-secondary level of at least three and not more than four years' duration, or of an equivalent duration on a part time basis, at a university or establishment of higher education or another establishment providing the same level of training, as well as the professional training which may be required in addition to that post-secondary course;

(e) a diploma certifying that the holder has successfully completed a post-secondary course of at least four years' duration, or of an equivalent duration on a part-time basis, at a university or establishment of higher education or another establishment of equivalent level and, where appropriate, that he has successfully completed the professional training required in addition to the post-secondary course.

Ukoliko su navedene pretpostavke ispunjene, priznanje kvalifikacija koje potječu iz drugih država članica podvrgnuto je Čl. 13 Direktive. Između ostalih pretpostavki, potrebno je da potvrda kojom se kvalifikacije dokazuju potvrđuje da su kvalifikacije razine i obujma koji su opisani u Čl. 11.

Kumulativni učinak Čl. 11 i 13 Direktive je taj da:
-       osoba koja je stekla kvalifikacije koje su opisane u Čl. 11 (d) Direktive ima punu kvalifikaciju koja joj se mora priznati u svim državama članicama, pa i u Hrvatskoj, a koja odgovara razini prvostupnika (bachelor);
-       osoba koja je stekla kvalifikacije koje su opisane u Čl. 11 (e) Direktive, ima kvalifikaciju koja odgovara razini magistra (master).
Kumulativni učinak Čl. 28(1) i 30(1) Nacrta je taj da:
-       kvalifikacija opisana u Čl. 11(d) Direktive nije definirana kao puna kvalifikacija (budući da osposobljava za zapošljavanje "na određenim stručnim poslovima"; te
-       kvalifikacija opisana u Čl. 11 (e) Direktive jest prva potpuna kvalifikacija.

Iz toga je jasno vidljivo da su pretpostavke za stjecanje visokoškolskih kvalifikacija  koje postavlja Nacrt uređene na stroži način od onoga kojega propisuje Direktiva. Budući da su Direktive nadređene hrvatskom pravu, Čl. 28 i 30 Nacrta neće se moći primjenjivati na državljane drugih država članica EU već samo na hrvatske državljane, što će dovesti do diskriminacije hrvatskih građana u odnosu na građane drugih država članica.
Ukratko, rješenje kojime se propisuje da se puna kvalifikacija stječe tek nakon 5 godina visokoškolskog obrazovanja umjesto nakon 3 ili najviše 4, ne samo da je suprotna pravu EU, već je i štetna za hrvatske građane, budući da sprečava mobilnost studenata i radnika na zajedničkom tržištu. Problem je to ozbiljniji, budući da je ugrađen u čitav niz ranije donesenih zakona i podzakonskih akata. Ukoliko se to ne promijeni doći će do tužbi protiv Hrvatske pred Europskim sudom. Efektivno, usprkos formalnom normiranju, u stvarnosti ne postoje dva ciklusa visokoškolskog obrazovanja, budući da svi studenti koji žele steći punu kvalifikaciju moraju studirati 5 godina.

Čl. 32 ZVO

Sveučilišni diplomski studij i stručni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita, u skladu sa studijskim programom.

Umjesto magistarskog rada studij se završava "diplomskim radom" što nije međunarodno prepoznatljivo.


Čl. 34 ZVO

(2) Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu do dvije godine i može se upisati nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija, na temelju kriterija utvrđenih općim aktom sveučilišta.

Ovdje je riječ o takozvanom "magisteriju nakon magisterija" kojega European University Association naziva anomalijom (Survey of Master Degrees in Europe, EUA 2009. na str. 36).

Budući da je riječ o studiju razine 7 Europskog kvalifikacijskog okvira, mora biti omogućen upis studenata koji su ostvarili razinu 6, umjesto da se umjetno tvore podrazine 7.1 i 7.2 što onemogućava upis baccalaureusa na poslijediplomski specijalistički studij.Čl. 46 ZVO

Postupak priznavanja inozemnih visokoobrazovnih kvalifikacija provodi se sukladno posebnim propisima, odnosno temeljem bilateralnih ili multilateralnih međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Ovo je suprotno pravu EU, posebice Direktivi 2005/36/EC. Za priznavanje kvalifikacija u EU ne smije se provoditi postupak, već se one automatski priznaju. Riječ je o de facto priznavanju kvalifikacija.


Čl. 57 ZVO

(2) Uvjet za stjecanje akademske nastavne dopusnice je akademski stupanj doktora znanosti, te ispunjavanje uvjeta iz članka 56. stavak 5. ovoga Zakona, a za umjetničko-nastavna radna mjesta na umjetničkim akademijama i/ili umjetničkim odjelima uvjet za stjecanje akademske nastavne dopusnice je ispunjavanje uvjeta iz članka 56. stavak 5. ovoga Zakona.

Propisivanje uvjeta doktorata znanosti je suprotno slobodi kretanja radnika. Ukoliko je profesor kvalificiran u državi porijekla ne smiju mu se nametati dodatni uvjeti. Poznato je da u Ujedinjenom Kraljevstvu sveučilišni profesori ne moraju imati doktorat znanosti. Takvi profesori ne mogu se zaposliti na hrvatskim sveučilištima što je diskriminatorno i zabranjeno pravom EU. Također, bez obzira na doktorat znanosti, izbor se podvrgava minimalnim uvjetima Nacionalnog vijeća, čime se ne uzima u obzir činjenica da je osoba možda već stekla uvjete za profesorsko zvanje u drugoj državi članici EU. Takve osobe već imaju potrebne kvalifikacije koje se ne smiju podvrgavati dodatnim administrativnim barijerama poput minimalnih uvjeta Nacionalnog vijeća, kakvi god oni bili.


Čl. 96 ZVO

Akademsko i stručno nazivlje stečeno sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Zakona izjednačavaju se na sljedeći način:

 nazivlje stečeno završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija u trajanju od najmanje tri godine, nazivlje stečeno završenim VI stupnjem stručne spreme prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno završenim stručnim studijem u trajanju od dvije ili tri godine (všs) izjednačava se s nazivljem baccalaureus (bacc.) uz naznaku struke;

 nazivlje stečeno završetkom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, nazivlje stečeno završenim VII/1 stupnjem stručne spreme na sveučilištu prema propisima koji su bili na snazi do 1996. godine, kao i nazivlje stečeno završenim VII/1 stupnjem stručne spreme (vss) na sveučilištu nakon 1996. godine izjednačava se s nazivljem magistar (mag.) uz naznaku struke;

Ovime se ranije stečenim kvalifikacije dodjeljuje, ex lege, razina i obujam koje njihovi nositelji nisu doista stekli. Ranije četverogodišnje obrazovanje, u pravilu, odgovara razini 6 Europskog kvalifikacijskog okvira (baccalaureus) a ne razini 7 (master). Iako Čl. 11 Direktive dopušta da se i četverogodišnje visokoškolsko obrazovanje kvalificira kao petogodišnje, to nije moguće učiniti automatski i ex lege, već samo akademskom evaluacijom stečenih kvalifikacija. Drugim riječima, ovim člankom Nacrta umjetno se daje viša razina kvalifikacija bez da se provjerava jesu li one doista stečene. Osobito je zabrinjavajuće izjednačavanje čak i dvogodišnje visoke škole s razinom 6 (baccalaureus). Posljedica toga je da se četverogodišnji studij npr. na sveučilištu Heidelberg, izjednačava s dvogodišnjim studijem više škole u Hrvatskoj. Ovo nije problem samo ovog zakona već ukupne regulative nakon 2003. godine.Bolonjski ciklus
(3+2+3 ili 4+1+3)
Hrvatski zakonski okvir prema ZZD
Razina Europskog kvalif. okvira
Kvalifikacije koje se stječu prema Europskom kvalifikacijskom okviru
Prvi
Stječe se 180 ili 240 ECTS
Čl. 71 ZZD
Na preddiplomskom sveučilišnom studiju, koji u pravilu traje tri do četiri godine, stječe se od 180 do 240 ECTS bodova. Preddiplomski studij osposobljava studente za diplomski studij te im daje mogućnost zapošljavanja na određenim stručnim poslovima.
6
prvostupnik (bachelor)
Detaljno teoretsko i praktično znanje, vještine i kompetencije koje su povezane s područjem učenja ili rada, od kojih su neka najnaprednija u području. Te kvalifikacije također podrazumijevaju primjenu znanja u razvijanju i obrani argumenata, u rješavanju problema i u prosudbi, te uzimaju u obzir društvene i etičke probleme. Kvalifikacije ove razine uključuju ishode učenja koji su prikladni za profesionalni pristup radu u složenom okolišu.
Drugi
Nakon 180 ili 240 ECTS.
Stječe se 60 ili 120 ECTS
Čl. 72 ZZD
Na diplomskom sveučilišnom studiju, koji u pravilu traje jednu do dvije godine, stječe se od 60 do 120 ECTS bodova.
7
magistar
(master)
Kvalifikacije za samostalno upravljano teoretsko i praktično učenje, pri čemu je jedan njegov dio stvaranje novog znanja u specijaliziranom području i predstavlja osnovu za originalnost u razvoju i/ili primjeni ideja, često u kontekstu znanstvenog istraživanja. Te kvalifikacije također pokazuju sposobnost integracije znanja i formuliranje sudova koji uzimaju u obzir socijalne i etičke probleme i odgovornosti, te odražavaju iskustvo upravljanja promjenama u kompleksnom okolišu
Treći
Nakon stečenih 300 ECTS
Čl. 73 ZZD
Poslijediplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri godine, i njegovim završetkom stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.), odnosno doktora umjetnosti (dr. art.).

8
doktor znanosti
Odražavaju sustavnu izvrsnost u visoko specijaliziranom području znanja i sposobnost kritičke analize, evaluacije i sinteze složenih ideja. One također pružaju sposobnost osmišljavanja, dizajniranja, provedbe i prilagodbe supstancijalnih procesa istraživanja. Te kvalifikacije odražavaju iskustvo u vođenju i razvoju novih i kreativnih pristupa koji proširuju ili redefiniraju postojeće znanje ili profesionalnu praksu
Izvan sustava 3+2+3
Čl. 73 ZZD - Sveučilište može organizirati poslijediplomski specija­listički studij koji traje jednu do dvije godine i kojim se stječe zvanje specijalista određenog područja (spec.).
7
specijalist

Da bi se uklopio u Europski kvalifikacijski okvir mora voditi stjecanju kvalifikacija 8. razine.

No comments: